Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning: "Drikkevandet i Danmark er baseret på grundvand, der stort set er urenset.
Statsrevisorerne noterer sig, at kompleksiteten i de danske regler for græs- og naturarealer øger risikoen for underkendelser, fordi de indgår i Europa-Kommissionens kontrol af, om støttebetingelserne er opfyldt.
September 2014 behandlede Statsrevisorerne.Statsrevisorerne konstaterer, at regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter i 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler og giver søg kvinder arrangere barn et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stilling ved årets udløb.Told og landbrugsafgifter.Til de 2 landbrugsfonde, som udgør de væsentligste EU-indtægter.Bortset fra en hvor lang tid efter første date sex mindre ændring har listen været uændret i perioden.Selv om ministeriet har forbedret kontrollen for arealordningerne, må Statsrevisorerne konstatere, at der fortsat er risiko for, at landmænd får udbetalt tilskud for arealer, der ikke er tilskudsberettigede, og dermed risiko for finansielle underkendelser.En forudsætning for denne drikkevandsforsyning er, at der er en effektiv sikring af grundvandet mod pesticider,.Miljøministeriet forventer dog ikke, at det har indebåret en sundhedsmæssig risiko.".
Kr., og EU-udgifterne er opgjort til.
Drikkevandet kan således have indeholdt pesticider, som Miljøministeriet, kommunerne og vandværkerne ikke har kendt til.
Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets indsats for at sikre grundvandet mod pesticider har været helt utilstrækkelig og præget af væsentlige mangler.
Statsrevisorerne konstaterer i den forbindelse, at Fødevareministeriets tilbud til landbruget om frivillig rådgivning ikke har virket efter hensigten, hvorfor andre, mere effektive virkemidler må overvejes, fx øgede afgifter på pesticider, hvis målet om et reduceret pesticidforbrug skal nås.Statsrevisorerne bemærker, at der er taget forbehold for rigtigheden af regnskabet for Landdistriktsfondens projektstøtteordninger og betalinger, men at det ikke har givet Rigsrevisionen anledning til at tage forbehold i den samlede erklæring for EU-midler.Statsrevisorerne finder det positivt, at de danske myndigheder i nogle sager har kunnet begrænse underkendelsernes størrelse ved at gå aktivt i dialog med Europa-Kommissionen og ved at afgive supplerende oplysninger bedste sex dating sites uk gratis og beregninger.Både de midler, som Danmark modtager fra EU, og de midler, som Danmark afregner med EU, dvs.Statsrevisorerne kritiserer også, at Miljøministeriets bestemmelser om, hvilke pesticider kommunerne og vandværkerne skal kontrollere for i drikkevandet, ikke har været ajour i mange.Forvaltningen af EU-midler i Danmark er generelt tilfredsstillende, og transaktionerne er som helhed lovlige, formelt rigtige og i overensstemmelse med Europa-Kommissionens og Ministerrådets bestemmelser.I den forbindelse noterede Statsrevisorerne sig, at komplekse EU-regler vanskeliggør en enkel og effektiv forvaltning, og at der både nationalt og i EU-regi bør ske forenklinger og være større fokus på effekten af EU-støttede projekter.".Statsrevisorerne finder det bekymrende, at forbruget af pesticider har været stigende i perioden, på trods af at det i den seneste pesticidplan (2004-2009) har været et politisk mål at reducere pesticidforbruget.Denne beretning omhandler især, hvordan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har arbejdet på at minimere risikoen for finansielle underkendelser (krav fra EU om tilbagebetaling af uberettiget støtte) på arealordningerne under Garantifonden og Landdistriktsfonden.Dette bemærkede Statsrevisorerne også, da de besigtigede de danske myndigheders EU-kontrol i april 2014.

December 2011 behandlede Statsrevisorerne.
Miljøministeriets mangelfulde forvaltning har medført risiko for, at forekomsten af pesticider i drikkevandet har været over grænseværdien.


[L_RANDNUM-10-999]