Der er aldrig blevet fremlagt nogen beviser university of essex ferie datoer for hackning af DNCs servere, som kun efterfølgende er blevet undersøgt af et privat firma med politiske forbindelser til DNC, Crowdstrike, der de eneste som har set dem.
CNN valgte at omtale dét, hvorefter net mediet, BuzzFeed, offentliggjorde det.Barnets tarv skal veje tungest, når der træffes foranstaltninger til at bekæmpe disse forbrydelser i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder.Navnlig anvender medlemsstaterne, når det er hensigtsmæssigt og muligt, artikel 4 i rammeafgørelse 2001/220/RIA på barneofrets familie.I medlemsstater, hvor prostitution eller optræden i pornografi er strafbar i henhold til national strafferet, bør det være muligt at undlade at retsforfølge eller pålægge straffe i henhold til denne lovgivning i tilfælde, hvor det pågældende barn har foretaget disse handlinger som resultat af seksuel.I dette direktiv omfatter begrebet »arbejdsgivere« også personer, der leder en organisation, som er aktiv inden for frivilligt arbejde, der vedrører tilsyn med og pasning af børn og indebærer direkte og regelmæssig kontakt med børn.Relevansen af de forskellige skærpende omstændigheder, der er fastsat i dette direktiv, bør evalueres på nationalt plan for hver af de lovovertrædelser, der er nævnt i dette direktiv.For at støtte Unionens indsats til bekæmpelse af børnepornografi bør medlemsstaterne gøre deres bedste for at samarbejde med tredjelande om at søge at fjerne denne form fra indhold fra servere på deres områder.Det er fake news per excellence og den kommende tid vil oprulle skandalen, som med garanti vil blive underspillet og fordrejet af danske etablerede medier.
Senere smser viser, at Præsident Barak Obama ville holdes orienteret tæt i enhver udvikling i efterforskningen, til trods for han til medier tydeligt har sagt han på ingen måde har været involveret i undersøgelsen.
FBI og DOJ vidste, at Steele dossieret var betalt af Clinton-kampagnen, men dette blev aldrig oplyst over for den hemmelige fisa-ret, der godkendte overvågningen fire gange, til trods for, at FBI og DOJ er forpligtet til at fremlægge alle oplysninger i den mistænktes favør, netop.
(45) Medlemsstaterne bør iværksætte egnede aktioner med henblik på indførelse af oplysningstjenester, der skal tilvejebringe oplysninger om, hvordan man genkender tegn på seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse.
For det første, så står der i anklageskriftet at en af dem var taget til Texas og en græsrodsaktivist havde dér fortalt dem, at de skulle fokusere på svingstater, hvad de derefter gjorde.Bill Clinton fik i øvrigt 500.000 for at holde en tale for russiske investerings bankfolk i forbindelse med, at en komite nedsat af Obama, som Clinton havde indflydelse på, skulle beslutte om Rusland måtte købe 20 af USA's uran-udvindingskapacitet, den såkaldte Uranium One sag.Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de bestemmelser, som gennemfører de forpligtelser, der pålægges dem i medfør af dette direktiv, i deres nationale lovgivning.Juridiske personers ansvar i henhold til stk.22) om Danmarks stilling, der knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark vedtaget dette direktiv: Artikel.(48) Dette direktiv har til formål at ændre og udvide bestemmelserne i rammeafgørelse 2004/68/RIA.Proportionalitetsprincippet og den efterforskede lovovertrædelses karakter og grovhed.Desuden omfatter børnepornografi realistiske billeder af et barn, der er involveret eller afbildes som værende involveret i eksplicit seksuel adfærd, primært med seksuelt formål.


[L_RANDNUM-10-999]