På dette område anvender ECB en kortsigtet model for udarbejdelse af statistik, hvor der anvendes information, som er tilgængelig på nationalt plan.
Kodelisten knyttet hertil, CL_area_EE, indeholder ISO-landelisten.compilation (databehandling) (ukodet Denne attribut anvendes til detaljerede tekstforklaringer af de anvendte databehandlingsmetoder og indeholder oplysninger som fx: - - databehandlingsprocedurer (herunder beskrivelse af foretagne estimeringer/antagelser) - den retlige ramme: informationer om den nationale retlige ramme og forbindelserne til EU-direktiver for de enkelte OFI-typer.De nationale regler for angivelse af postnummer anvendes.Det er vigtigt, at alle NCB'er (og ECB's Direktorat for Interne Finanser) fremsender fulde forklarende noter på det samme tidspunkt hvert.Finansielle aktiver baseret på eller afledt af et andet underliggende instrument.7 Eksterne passiver: Den statistiske kategori "eksterne passiver" bør omtrent svare til summen af forpligtelser i euro og i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet og tildelte særlige trækningsrettigheder i Den Internationale Valutafond.
Omhandler indenlandske residenters samlede udstedelser denomineret i euro/nationale denominationer af euro.
Særligt for så vidt angår den nødvendige statistiske information vedrørende centralbankens balance, er denne nærmere fastlagt i forbindelsestabellerne for penge- og bankstatistik i bilag.
Hvis der er kendskab til, at dækningen ikke er fuldstændig, estimeres markedsandelen.
Krydstjek af MFI- og mpec-data giver kun en advarsel.NCB'erne indberetter følgende dataserier til ECB.ENS.86-5.93; svarer til ENS 95 kategori.511."U6" - "indenlandsk: samme land som det rapporterende kreditinstitut.Hvis det vides, at dækningen ikke er fuldstændig, estimeres markedsandelen.Mindst to gange om året indsendes månedsdata til ECB.Udstedelse af værdipapirer er for låntagere et alternativ til "bankfinansiering".For at sikre kvaliteten af balancestatistikkerne for euroområdets MFI'er foretager NCB'erne i de tilfælde, hvor de undtager små MFI'er i henhold til artikel 2, stk.Følgende instrumenter er omfattet(30 - skatkammerbeviser og andre kortfristede papirer udstedt af sektoren offentlig forvaltning og service - omsættelige kortfristede papirer udstedt af finansielle og ikke-finansielle selskaber.Eurostat anvender følgende definition af en lokal enhed: "En virksomhed eller del heraf (fx et værksted, en fabrik, et lager, et kontor, en mine eller et depot der er beliggende på et geografisk bestemt sted.Til denne nøglefamilie anvendes tre værdier, euro (E national valuta (N) og amerikanske dollar (U 50).Herefter viser tabellen de to alternative anvendelsesmuligheder for dataene i forbindelse med tidsserier.Denne model forudsatte imidlertid, at der forelå en tilstrækkeligt detaljeret opdeling voksen personlige web cam af MFI'ers værdipapirportefølje.


[L_RANDNUM-10-999]