Artikel 20 Depositar og sprog.
Ifølge artikel 14 anfægtes andre internationale rettigheder og beføjelser ikke af protokollen, og det fremgår tillige, at protokollen skal fortolkes og anvendes på en ikke-diskriminerende måde.
Sammenfatning: Dommene ovenfor viser, at uagtsomt manddrab uden spirituskørsel straffes med dagbøder, såfremt kørslen ikke kan karakteriseres som særlig hensynsløs.I bemærkningerne er det anført, at det i betragtning af den betydning, brugstyveri af motordrevne køretøjer har sammenlignet med andre brugstyverier ikke var naturligt, at anvendelse af fængselsstraf alene var hjemlet datingsites belgie anmeldelser i en særlig regel om strafforhøjelse,.Det bemærkes, at strafferammen på 8 år i straffelovens 125 a om menneskesmugling indebærer, at politiet, når betingelserne herfor i retsplejeloven i øvrigt er opfyldt, som led i efterforskningen af sager om menneskesmugling vil kunne foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden,.I særligt grove tilfælde kan der desuden blive tale om at udmåle en væsentlig højere straf.Han fastholdt hende ved at trække hende i håret, ligesom han tildelte hende flere lussinger og befølte hende i skridtet, hvorefter han gennemførte samleje med hende.Denne dom er omtalt i afsnit.3.Endvidere understregede Straffelovrådet, at under alle omstændigheder spillede straffe på mere end et par års fængsel en forholdsvis ringe rolle i retspraksis.Forholdet fandt sted på arbejdspladsen i arbejdstiden.
På et andet tidspunkt tvang T2 forurettede til anden kønslig omgængelse under lignende omstændigheder, og T 2 tiltvang sig endvidere samleje med forurettede.
Blottelse, berøringer af seksuel karakter og henvendelser af seksuel karakter.
Forurettede tilkendegav, at hun ville hjem og begyndte.
Forholdene havde en varighed.
Der lægges således op til, at der i disse tilfælde skal ske en skærpelse for spiritus- og promillekørsel til næste strafposition.
1, i to tilfælde samt et tilfælde af forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. .Hvis upassende Badning finder Sted fra offentlig Vej eller Plads, vil der i Almindelighed kun kunne være Tale om en politimæssig Forseelse, jfr.Som eksempler på straffe på 14 dages fængsel for befølinger kan nævnes følgende domme, hvor der i alle tilfælde var tale om enkeltstående forhold og i ingen tilfælde var tale om familieforhold: TfK 2011.960 V (betinget En 70-årig kunde i en butik omfavnede en 16-årig.Denne ændring tilsigtede, at straffen inden for de gældende strafferammer skulle forhøjes med gennemgående 1 år i de sager, der falder ind under straffelovens to bestemmelser om den grove vold ( 245 og 246 og hvor der efter hidtidig praksis blev idømt fængsel i over.Bestemmelsen er indsat ved lov.Det foreslås derfor at indføje en henvisning til straffelovens 134 a i retsplejelovens 762, stk. .Det kan på denne baggrund være vanskeligt at vurdere, hvorvidt der reelt er sket en ændring i strafudmålingen for voldtægt.Kørslen foregik på en befærdet landevej, hvor sigtbarheden på grund af tåge var ringe og ikke over.

Bestemmelsen fungerer i realiteten som en generalklausul, der kan bringes i anvendelse på enhver seksuel handling af en vis grovere karakter, som ikke er omfattet af de øvrige bestemmelser i straffelovens kapitel 24, men som dog af domstolene findes at burde kunne mødes med straf.
Højesteret frifandt 8 andre tiltalte for overtrædelse af straffelovens  134 a, hvorom det alene var lagt til grund, at de under urolighederne havde befundet sig på skiftende steder, hvor uromagere havde kastet sten mod politiet og antændt bål, og var løbet væk sammen med stenkasterne.
Efter direktivets artikel 3, stk.


[L_RANDNUM-10-999]