2, og 294 omhandlede lovovertrædelser er undergivet privat påtale.
For Færøerne gælder borgerlig straffelov,.
Med bøde, uforpligtende sex hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende 282 foreligger, ved indgåelse af en aftale på utilbørlig måde benytter sig af modpartens økonomiske vanskeligheder eller i øvrigt af dennes underlegne stilling.
1, træder for den øvrige strafs vedkommende en betinget dom efter.For hæleri straffes den, som modtager eller skaffer sig eller andre del i en ved tyveri, ulovlig omgang med hittegods, underslæb, bedrageri, søg kvinde fra hessen databedrageri, mandatsvig, afpresning, skyldnersvig eller røveri erhvervet vinding, samt den, som ved fordølgelse, hjælp til afhændelse eller på lignende måde virker til.Kapitel Ophør af den strafbare handlings retsfølger.Har den, som skal dømmes efter 244 eller 245, tidligere for forsætligt legemsangreb eller for nogen med forsætlig vold forbunden forbrydelse været dømt til frihedsstraf, kan straffen forhøjes med indtil det halve.Kapitel Forsøg og medvirken.På samme måde straffes den, der tilskynder eller bistår en person under 21 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed, samt den, der medvirker til en persons befordring ud af riget, for at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes.
Et område omkring Goldschmidtvej er spærret af, mens politiet mandag aften undersøger området.
Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix.
Bekendtgørelse af straffeloven (konsolideret lov.Fangerne må ikke hensættes sammen med andre fanger end sådanne, som udstår straf voksne finder ven quot quot af hæfte.Kapitel Forskellige almenskadelige handlinger 193.Begæringen fremsættes over for anklagemyndigheden, der snaret muligt indbringer spørgsmålet for retten.Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med fængsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med hæfte eller bøde.

På samme måde straffes den, der ved larm eller uorden forstyrrer offentlig samling af folketinget, Færørernes lagting, kommunale eller andre offentlige råd, gudstjeneste eller anden offentlig kirkelig handling, eller som på usømmelig måde forstyrrer ligfærd.
5) over for dømte, der udstår hæfte: udelukkelse i indtil 30 dage fra adgang til selv at sørge for deres forplejning.

[L_RANDNUM-10-999]