Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som jeg havde sex første date forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.
76 a, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes efter 76 eller.
3, hvorefter personen henvises til de behandlingstilbud, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med efter stk.
1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov,.I det omfang det må anses for nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelsen, skal kommunalbestyrelsen på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet,.2 og 3, og 68-71 og 75, skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge herom.Takster for egenbetaling om mellemkommunal refusion for tilsyn med service i friplejeboliger (Velfærdsmin.Formål og principper Vejl.År, som kommunalbestyrelsen ikke kan anvise plads i et dagtilbud,.5, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, og som ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.Afgørelser efter 71, stk.7 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af den nye ansættelsesmyndighed.Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.Udveksling af oplysninger i forbindelse med det kriminalforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne.v.
For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne,.
1, og 129.
Kommunalbestyrelsen og regionsrådet fastsætter en takst for det generelle driftsorienterede tilsyn,.
766 af 24/6 2013 ).
9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.Er sagen efter stk.Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog.Tilbud om hjælp efter stk.3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.1, ved et opfølgende møde.Lovændringer d med tilhørende overskrifter ophævet 1/1 2017 ved lov.1387 af, senest ændret ved bek.Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet.Indgreb efter 137 g, stk.Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om 1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og 2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode.1 skal ske på baggrund af en børnefaglig undersøgelse,.


[L_RANDNUM-10-999]