Kommunen afholder endeligt udgifterne efter denne lov.
1, over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse er anbragt i en boform,.
Hvis indstillingen ikke vedtages, gives skriftlig meddelelse herom til sagens parter,.Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af tilsynene efter 150, stk.Hjælpen kan webstedet for at finde lokale seksualforbrydere tilrettelægges i særlige dagtilbud,.Behandling af værgemåls- og værgesager samt om kvinde søger mand frankfurt faste værger og værgens vederlag.v.Det beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb.74, kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.På kommunalbestyrelsens anmodning skal regionsrådet udarbejde et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen.Er betingelserne i stk.
Kommunalbestyrelsen kan om fornødent anmode om bistand af politiet til at gennemføre en afgørelse om flytning.
12 og 14, inden den unge fylder 18 år, kan af den unge indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig.2, skal snarest muligt forelægges til godkendelse hos kommunalbestyrelsen,.2 og 3, for så vidt angår de heri nævnte afgørelser.9299 af 21/6 2012 ).Tilsyn (Social- og Indenrigsmin.Personer, som ikke er berettiget til plejevederlag efter stk.Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk.Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

[L_RANDNUM-10-999]